ជួបគ្នានៅ 3D Printing ទីក្រុង Shenzhen ឆ្នាំ ២០២០!

See You at 3D Printing Shenzhen 2020! (1)

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី TronHoo នៅឯការបោះពុម្ព 3D ក្រុង Shenzhen ឆ្នាំ ២០២០

 

លេខស្តង់៖ ២A ៥១២ សាល ២

២០២០.៩.២-៤, មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍ក្រុងសិនជិនប្រទេសចិន

 

រង់ចាំជួបអ្នក!


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ១៧-០៧-២០២០